Araç Kiralama Talep Formu

Araç Kiralama Hizmetleri

İhtiyaçlarına uygun araçları ister günlük, ister uzun dönem kiralayın. Deneyimli ve güvenilir kiralama hizmetiyle başarıyı yakalayın.

Hemen Teklif İste

Kiralama Talep Formu

Gönderiliyor

KVKK Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ ,

ONAY FORMU VE ELEKTRONİK  BİLDİRİM  VE HER TÜRLÜ HABERLEŞMEYE DAİR İZNİ

Bu bilgilendirme formu, Yükseliş Nakil Araçları Turizm Tic. ve San A. Ş. , Yükseliş Nakil Araçları Turizm Ticaret Limited Şirketi, Deniz Yüksel Sigorta Aracılık Hizmetleri  Ltd. Şti., Yükseliş Sigorta Aracılık Hizmetleri-Deniz Yüksel, Alaattin Yüksel Sigorta ve Aracılık Hizmtleri Ltd.Şti. ve Yükseliş Sardes Gıda Sanayi Ticaret Ve Turizm Ltd Şti‘in  yürüttüğü her türlü satış , aracılık, gıda ve benzeri şirket konusuna giren  iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bilgi alma, promosyonlardan haberdar olma için başvuruda bulunan müşterilerin, şirketler  ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin şirket tarafından elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (KVK) kapsamında, kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.  Şirketler ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

 Ø Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel veriler için, 6698 Sayılı Kanun kapsamında, Kişisel Veri Sorumlusu yukarıda belirtilen şirketleridir.

Ø Şirketler ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, satış, kiralama , servis, bilgilendirme, promosyon ve indirimlerle ilgili mesajlar aşamasında ve bu amaçla kullanılıp işlenebilecektir.

Ø Kişisel verileriniz, belirtilen şirketler  dışındaki diğer şirketlerle, grup şiretleri, aynı konuda çalışan  kamu kurum ve kuruluşları ile sair kişilerle paylaşılabilecek, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ø Kişisel verileriniz, şahsınız tarafından şirketimize fiziki olarak belge temin edilmesi ya da sözlü olarak paylaşımda bulunulması suretiyle edinilebileceği gibi şirketlere ait **** internet sayfasından veri aktarımı yolu ile elde edilebilecektir.   Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ø Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete  iletmeniz durumunda şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketler tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verilerinizin, muhafaza edilip işlenebilecek ve 3. kişilere transfer edilebilecek olması nedeniyle, 6698 Sayılı Yasa kapsamında kişisel veri sahibi olarak şahsınıza tanınan haklar şu şekildedir.

Ø Şirket ile paylaşmış olduğunuz verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilme.

Ø Verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talebinde bulunabilme.

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme.

Ø Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa bu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi talebinde bulunabilme.

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Ø KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ****  adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Anadolu cad. No:29 Bayraklı/İZMİR  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu inancı ile hareket edilecek olup, paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğru ve güvenilirliği şahsınızın sorumluluğundadır. Şirket  ile paylaşmış oldunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde ise, şirketin bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumluluğunuz söz konusu olacaktır. Şirketler KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;

Kişisel Verilerin Paylaşımına İlişkin;

Kişisel verilerimi paylaşan olarak; şirketiniz ile paylaşmış olduğum tüm bilgi ve belgelerin doğru, güvenilir ve aslına uygun olduğunu, paylaşmış olduğum bilgilerimin değişmesi halinde güncel bilgilerimi değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şirket ile paylaşacağımı, hatalı veya yanıltıcı bilgi paylaşmış olmam ya da güncel bilgilerimi bildirmemiş olmam halinde şirketinizin bu sebeple uğrayacağı zararlardan doğrudan sorumlu olacağımı,  şahsımdan ek bilgi ve belge talep edebileceğini de bildiğimi ve kabul ettiğimi, netice itibari ile bu bilgilendirme formunun tamamını okuduğumu, işbu form, internet siteleriniz, üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörleriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan ve diğer grup şirketleriniz ile faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook ve diğer), yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, yukarıda belirtilen şirketlerden biri için paylaşılan bilginin tüm şirketler için geçerli olacağını ve aralarında paylaşılabileceğini, bu onayı yukarıda belirtilen tüm şirketler için verdiğimi,  kişisel verilerimin saklanması, işlenmesi ve paylaşılması hususlarında muvafakatimin olduğunu, ayrıca kişisel verilere ilişkin olarak şahsımın sahip olduğu haklar konusunda şirketinizce eksiksiz şekilde bilgilendirildiğimi açık rızam ile;

Elektronik Bildirim ve Her Türlü Haberleşmeye Dair İzin;

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince; yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri ile tarafıma, yukarıda belirtilen şirketler tarafından düzenlenen kampanyalar, yeni araç, yedek parça, aksesuar  tanıtımları, bakım hatırlatmaları, marka ortaklıkları, Blue Card ve yol yardım bilgilendirmeleri, satış, pazarlama ve  showroom   aktiviteleri, özel gün kutlamaları, satış ve servis memnuniyet anketi vb. sair memnuniyet ve kalite amaçlı bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerinde SMS, e-posta, telefon, posta vb. kanallarla iletişime geçeceğini onaylıyorum.

Şimdi Ara Canlı Yardım
Günlük veya uzun dönem araç kiralama Yükseliş'te!